Фактуриране

Искате да издавате фактури бързо и лесно, да ги изпращате по електронна поща и да следите за задължения към Вашата организация, а в същото време счетводните програми Ви объркват?

Е, и ние сме като Вас, затова създадохме модула Фактуриране, за да имаме по-добра оперативност и да държим под контрол приходната част на нашата дейност.

С модула Фактуриране можете:

  • да издавате и редактирате фактури, проформа фактури и кредитни известия на различни езици и в различни валути;
  • директно да изпращате издадените документи по електронна поща;
  • да използвате издаден вече документ за шаблон;
  • да отбелязвате плащанията по съответните документи;
  • в процеса на издаване да свържете документи в обща операция, напр. издавате проформа фактура, по която постъпва плащане, следва издаване на фактура (използвайки за шаблон проформа фактурата), евентуално издаване на кредитно известие. При разглеждане на който и да е от издадените документи виждате кои са другите документи издадени при тази операция;
  • да изпращате напомнящи имейли за просрочени задължения;
  • да правите справки по различни критерии - за период, по контрагенти, по статус на плащанията и др.

Счетоводителите също са доволни, защото независимо от това колко документа сме издали за даден период, тяхната работа по обработка на първични документи се свежда до импортиране на един файл в счетоводната им програма.

Меню