Условия за ползване и общи условия за предоставяне на услугата „ONLINEHUB” (ОНЛАЙНХЪБ) на “Блуборд”ООД

 

1. Настоящите Условия за ползване и Общите условия уреждат правоотношенията между “Блуборд” ООД, регистрирано в Агенцията по вписвания, Търговски регистър под ЕИК 130880269, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Хиподрума, бл. 143, вх. А, ап. 15  и адрес за кореспонденция в гр. София, ул. Г.С. Раковски 166, вх. А, ет. 4, представлявано от Управителя Атанас Карашенски, от една страна и Абонатите и Потребителите, от друга страна, на услугата, предоставяна от  „Блуборд” ООД, наречена „OnlineHub” (“ОнлайнХъб”), наричана по-долу в текста за краткост “Услугата”.

2. “Блуборд” ООД не желае и не подкрепя поставянето на своите сървъри  на материали и/или съдържание, противоречащи на българското законодателство и всяко приложимо чуждо или международно право. „Блуборд” ООД не е задължено и няма техническата възможност да контролира съдържанието, разполагано на неговите сървъри при ползване на услугата. При получаване на сигнал за разполагане на съдържание, противоречащи на закона, добрите нрави или настоящите Условия за ползване и Общи условия на сървър на „Блуборд” ООД и след проверка на сигнала, достъпът дo услугата с такова съдържание ще бъде незабавно спиран без отправяне на предупреждение, при спазване на изискванията на тези Условия за ползване и Общи условия, като ще бъдат сезирани и компетентните държавни органи.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл.1. При тълкуването и прилагане на настоящите Условия за ползване и Общи условия посочените по-долу термини и/или изрази имат следното значение:
(1) „Блуборд” ООД (наричано по-долу за краткост Доставчик) е търговско дружество, регистрирано в Агенцията по вписвания, Търговски регистър под ЕИК 130880269, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Хиподрума, бл. 143, вх. А, ап. 15, предоставящо услугата – предмет на настоящия договор;
(2) “Абонат” е всяко лице,  създало собствен клиентски профил и абонирало се да ползва услугата, предмет на настоящите Условия за ползване и Общи условия; 
(3)"Потребител" е всяко лице, оторизирано от Абоната /включително негов служител или друго лице, на което Абоната е предоставил право на достъп/, което ползва услугите и ресурсите на Доставчика, предоставени чрез услугата – собственост на „Блуборд” ООД;
(4) "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на неоторизиран достъп до ресурси с чужди права и пароли или разпространение на чужди потребителски имена и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), въвеждане на компютърни вируси или предизвикване инсталация на вируси (viruses) в информационна система, инсталация и използване на системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), добавяне, промяна, изтриване или унищожаване на данни, смущаване нормалната работа на останалите потребители на услугата, Интернет или асоциираните мрежи и други подобни;
(5) "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси;
(6) "Интернет страница" е съставна или обособена част от уебсайт;
(7) "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;
(8) “Домейн”  или  “домейн име” е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни;
(9) “Сървър” ("Server") е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация;
(10) “Системен софтуер” е специализиран софтуер, които е инсталиран на сървъра и осигурява изпълнението на задачи или функционирането на същия;
(11) ”IMAP” е комуникационен протокол, представляващ съгласуван формат за изпращане и получаване На електронна поща между е-мейл клиент (Outlook Express, MS Outlook или др. под.) и e-мейл сървър; 
(12) „CSS-файл” е файл съдържащ описание на стиловете за визуализиране на дадена интернет страница;
(13) “Хипервръзка” (“Hyperlink”) е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, подпомагащ пренасочването на Потребителя към други Интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане (“кликване”) върху него; 
(14) "Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи;
(15) “Клиентски профил на Абоната” съдържа информацията за Абоната, предоставяна в процеса на регистрация при сключване на договора и съхранявана на сървъра на Доставчика. Достъп до клиентският профил на Абоната имат само Доставчика и Абоната. Достъпът от Абоната до клиентския му профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;
(16) “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да възпроизвежда, съхранява, изпраща или получава електронни документи  и други видове данни;

Съгласие с Условията за ползване и Общите условия

Чл.2. (1) Чрез изрично отбелязване на опцията (маркиране на checkbox) "Съгласен съм", новият Абонат извършва електронно изявление, лично или чрез лице, което го представлява, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на магнитен, оптичен или друг носител в сървъра на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и виртуално представяне на информацията, по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. Доставчикът съхранява в специални файлове (лог-файлове, log files) на своя сървър IP адреса на Абоната, както и на всеки оторизиран от него Потребител и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Абоната и Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и Общите условия, в случай на възникване на спор между страните.
(2) От момента на приемане на Условията за ползване и Общите условия и завършване на регистрацията от Абоната, договорът между Абоната и Доставчика се счита за сключен и влиза в сила. Договорът има действие между страните за неопределен срок до прекратяване му от една от страните, съгласно посочените по-долу условия.
(3) С първото си влизане в услугата OnlineHub (ОнлайнХъб) и изрично отбелязване на опцията (маркиране на checkbox) "Съгласен съм", в случайте, когато това е необходимо, всеки оторизиран от Абоната Потребител приема настоящите Условия за ползване и Общи условия и се задължава да ги спазва.

Промени в Условията за ползване и Общите условия

Чл.3. (1) Услугата- предмет на настоящите Условия за ползване и Общите условия се предоставя само срещу регистрация и срещу заплащане при съобразяване и стриктно спазване от страна на Абоната  на посочените в настоящите Условия за ползване и Общите условия изисквания. С оглед нейното  периодично допълване и изменение с цел нейното усъвършенстване, както и при законодателни промени, които могат да повлияят върху предоставяната услуга, Условията за ползане и Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяната услуга, както и при трайно изменение в икономическите условия, на територията, на която ще се предоставя услугата.
(2) При извършване на промени в Общите условия, Доставчика се задължава да уведоми Абоната като изпрати на посочената при регистрацията електронна поща съобщение и публикува на видно място в Интернет страницата си, както и в OnlineHub (ОнлайнХъб), съобщение за изменениeтo на Общите условия, текста на измененията и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Абоната не заяви, че отхвърля промените, ще се счита, че е обвързан от тях. В случай, че Абоната възрази срещу промените, Доставчикът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугата по отношение на Абонатa, което ще се счита за автоматично прекратяване на договора.

Предмет на договора

Чл.4. (1) OnlineHub (Онлайн Хъб) е услуга, предоставяна от Доставчика, която дава възможност  на Абоната да ползва дисково пространство на сървъра на Доставчика с инсталиран специализиран софтуер, както и комплекс от ресурси и услуги, които му позволяват да създава обособено on line- работно пространство, което да се използва за размяна на информация, данни, документи, съобщения, управление на дейности и проекти и което да позволява по-добро работно сътрудничество.  OnlineHub е комплексна, web-базирана услуга със следните самостоятелно обособени модули:

  • Контролен панел за управление на профили на потребители и техните права;
  • Система за създаване и управление на съдържание на уебсайт;
  • Корпоративна електронна поща;
  • Корпоративна адресна книга;
  • Електронна система за издаване и управление на счетоводни документи;
  • Електронна система за организиране и управление на работни проекти.

(2) При условията на предоставяната от Доставчикът услуга, Абоната може да разположи свой обем от информация върху сървър на Доставчика, съобразно избрания от него абонаментен план на Интернет адрес https://my.onlinehub.bg.
Чл. 5. Доставчикът предоставя възмездно на Абоната предвидената в тези Условия за ползване и Общи условия услуга,  при стриктно спазване от страна на последния на посочените тук изисквания.
Чл. 6. Предоставянето на услугите и достъпът до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Абоната и OnlineHub (ОнлайнХъб), необходими за осъществяване физическия достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност ако Абоната не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др. подобни).

Регистрация на Абонат

Чл. 7. За да използва предоставяните от Доставчика услуги Абонатът е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната достъпна в реално време (on-line) електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите Условия за ползване и Общи условия.
Чл. 8. (1)При попълване заявлението за регистрация Абонатът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни относно самоличността си (за физическите лица), правния си статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Абонатът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна им, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Абонатът предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Абоната.
(2) За  пълно и неограничено използване на услугите и ресурсите на Доставчика, освен регистрация на Абоната е необходимо и заплащане на абонаментна такса в размер и по един от указаните в Тарифата, към настоящите Условия за ползване и Общи условия на  OnlineHub (ОнлайнХъб), начини.

Потребителско име и парола. Оторизиране на Потребители

Чл. 9. (1) В процеса на регистрация и след валидно заплащане на абонаментната такса Абоната посочва валиден имейл адрес, на който  Доставчика му изпраща паролата за достъп до OnlineHub (ОнлайнХъб). С получената парола, Абоната създава потребителско име и възможност за достъп до услугата на всеки от своите Потребители. Потребителското име, с което Потребителят е регистриран в системата не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Доставчика за срока на действие на настоящите Условия за ползване и Общи условия. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
(2) В зависимост от различните администраторски права и нива за достъп в OnlineHub (ОнлайнХъб), Потребителите могат да бъдат:
а) Потребител- Администратор, с право на достъп до услугата, свързан едиствено с възможност за създаване и конфигуриране на Потребители на Абоната, както и свързан с  определяне на техните права в Услугата. Потребителят-Администратор е без възможност за размяна на информация, данни, документи, съобщения и др. на Абоната;
б) Потребител, с право на достъп до услугата за размяна на информация, данни, документи, съобщения и др. на Абоната. Този достъп е възможен единствено в рамките на дадените му от Потребителя-Администратор права;
в) Потребител- Отговорник на Домейна е лицето, което е упълномощено от Абоната да получава цялата кореспонденция, разменяна между страните, в това число и месечните фактури и други документи за плащане.
(3) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си.
(5) Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно чрез Абоната, Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Потребителят е длъжен, чрез Абоната да уведомява Доставчика при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

Цени на услугата и начини на плащане

Чл.10. (1) Цените за получаване на достъп до платените услуги са обявени в OnlineHub (ОнлайнХъб) и могат да бъдат актуализирани от страна на Доставчика. Последващо изменение в цените не засяга правата на Абонат, който вече е предплатил определено време за достъп до услугите.
(2) Абонатът дължи за ползане на услугата инсталационна такса и месечни абонаментни такси, които заплаща съобразно избрания от него абонаментен план в размер и по един от начините, указани в Тарифата към настоящите Условия за ползване и Общи условия.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Абоната

Чл. 11. Абонатът има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от Доставчика услуги, както и да изтрие всички материали и съдържание, направени достъпни от него за останалите Абонати и потребители или разположени на сървър на Доставчика.
Чл. 12. (1) Абонатът, както и всеки оторизиран от него Потребител се задължава при ползване на предоставяната от Доставчика услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на Операторa, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване и Общи условия или добрите нрави;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човек или група от хора;
в) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
г) с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
д) съдържащи детска порнография или сексуално насилие;
е) чието съдържание нарушава права и свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
ж) съдържащи класифицирана информация, информация - търговска или производствена тайна или лични данни на трети лица или друга защитена от закона информация;
з) обект на право на интелектуална собственост, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
и) нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
к) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.
(2) Абонатът и всеки Потребител се задължава да не изгражда и да не разполага върху сървъра на Доставчика хипервръзки към Интернет страници или ресурси със съдържание, посочено в предходната алинея;
(3) Абонатът и всеки Потребител се задължава да пази копия на всички материали, като файлове, HTML файлове, скриптове, сървлети, компютърни програми и други, разположения от него на сървъра на Доставчикa.
(4) Абонатът и всеки оторизиран от него Потребител се задължава да не нарушава авторското право, търговските марки и обектите на интелектуална собственост на „Блуборд” ООД, до които същите имат достъп, във връзка с услугата, предмет на настоящите Общи условия.
(5) Абонатът и всеки оторизиран от него Потребител се задължава да не нарушава авторското право на „Блуборд” ООД върху специално създадените за целите на услугата графични изображения за уеб страници, шаблони, CSS файлове  и др. подобни, както се задължава да не ги копира и/или възпроизвежда в други формати или извън сървърите на Доставчика, до които същите имат достъп, във връзка с услугата, предмет на настоящите Условия за ползване и Общи условия.
Чл. 13. (1) Абонатът, както и всеки отозириран от него Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика услуги:
а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на чл. 1, ал. 4 и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление, би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило приложим закон. Без изчерпателно изброяване, това включва задължението за Абоната и Потребителя при ползване на предоставяната услуга да не зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, разпространява, прави достояние на трети лица или използва по какъвто и да било начин компютърни програми, файлове, приложения или други материали или информация, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол и следене на чужда информация, компютърни кодове, информация или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на хардуер или софтуер, или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване, инсталиране или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер, както и да не разполага хипервръзки към Интернет страници и ресурси с посоченото по-горе съдържание;
б) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г) да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не осуетява процедурата по идентификация, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугата по отношение на останалите потребители, да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугата (denial of service), както и да не използва безотговорно споделени (shared) сървърни ресурси;
д) да не разполага на сървъра материали, които не са подходящи за лица под 18 години. В случай, че желае да разположи материали, които не противоречат на закона и на приложимото право, но въпреки това разумно могат да бъдат оценени като неподходящи за лица под 18 години, Абоната задължително следва да изработи материалите си по такъв начин, че трети лица – посетители на  услугата, преди да достигнат до тях, трябва да отворят Интернет страница, която да ги предупреди и информира за съдържанието им;
е) при констатиране на повредени файлове своевременно да ги отстранява от сървъра на Доставчика;
ж) да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от останалите потребителите съдържание (“pop-up”-ове, “blind links” и други подобни).
и) да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на достъпните за него Интернет ресурси.
(2) Абонатът се съгласява да се придържа към условията на Доставчика във връзка с особеностите на услугата по отношение типа на клиентския профил, както и по отношение на всяко друго поведение или стандарт, възприет от Доставчика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугата.
Чл. 14. Абонатът няма право да предоставя осигуреното от Доставчика дисково пространство на трети лица, освен при изрично уговорения в настоящите Условия за ползване и Общи условия ред. В случай, че  Абонатът предостави такъв достъп, той носи пълна отговорност за действията на тези трети лица, съгласно настоящите Условия за ползване и Общи условия.
Чл. 15. Абонатът е отговорен за всяко действие или бездействие на своите Потребители, на които е предоставил парола за достъп, по отношение на Доставчика, услугата, останалите Абонати, както и всяко трето лице, което е увредено от Потребител.

Права и задължения на Доставчика. Ограничаване на отговорността

Чл.16. (1) Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Абоната за нормално ползване на услугата – предмет на настоящите Общи условия.
(2) Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Абонатът и оторизирания от него Потребител използва предоставяната услуга.
(3) Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира, проверява, проследява или записва информацията, хипервръзките, данните, текста, звука, софтуера, музиката, фотографиите, графиките, видео материалите, съобщенията и другите материали, които Абонатът или Потребител зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
(4) С приемане на настоящите Условия за ползване и Общи условия Абоната декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Абоната при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от Доставчика.

Неотговорност

Чл.17. (1) Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра на Доставчика.
(2) С приемането на настоящите Условия за ползване и Общи условия Абоната декларира, че разбира вероятността за невъзможност за достъп до дисковото пространство или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до OnlineHub(ОнлайнХъб) услугата, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Абоната декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
(3) Абонатът декларира и съзнава, че помествайки материали и информация на сървъра на Доставчика, те стават достъпни за всички ползватели на Услугата, когато това е целта на Абоната и Доставчика няма възможност да ограничи достъпа им до тях или да  предпази Абоната от претенции за нарушено авторско право, право на интелектуална собственост или други права, на които трети лица са носители по силата на договор или закон.

Временни санкции. Изтриване на материали от страна на Доставчика

Чл.18. (1) Доставчикът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя предоставяната услуга на Абоната, когато последният я ползва в противоречие със закона, настоящите Условия за ползване и Общи условия, етиката, добрите нрави или други приложими норми. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа до разположен на сървъра на Доставчика клиентски профил на Абоната, услуги, ресурси и др. подобни.
(2) В горните случаи Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Доставчика.
(3) Когато деянието на Абонатът или на оторизирания от него Потребител  може да бъде окачествено като престъпление, Доставчикът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
Чл.19. (1) В горните случаи Доставчикът уведомява в най-кратък срок Абоната за предприетите мерки и му дава възможност за представяне на обяснения, освен в случаите, когато деянието може да бъде окачествено като престъпление (напр. публикуване на материали, съдържащи детска порнография, материали с фашистко или друго антидемократично съдържание, материали, призоваващи към извършване на престъпления и др. под., когато с цел запазване на доказателства се уведомяват единствено компетентните държавни органи). Ако предприетите мерки се окажат неоснователни, на Абоната се възстановява предоставянето на услугите в пълен обем. В случай на липса на обяснение от страна на Абоната в срок от 15 дни, Доставчикът може да прекрати предоставянето на услугите и да развали едностранно договора без предизвестие.
(2) В случай, че въпреки предоставените обяснения и направените разяснения Абонатът или Потребителят продължи извършването на нарушениятa, с изтичане на 15-дневен срок от момента на налагане на временните санкции, Доставчикът може да прекрати предоставянето на услугата и да развали едностранно договора без предизвестие.

Обезщетения

Чл.20. (1) Абонатът е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби или наложени му имуществени санкции, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с  материали, които Абоната е разположил на сървъра на Доставчика, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставената от Доставчика услуга в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или етиката.
(2) Доставчикът може да иска обезщетение за всички вреди, причинени от ползване на услугата по начин, противоречащ на чл. 13 (1).
(3) Вън от горното, Абоната се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл.21. (1) Договорът между страните се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) Преустановяване  на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на услугата OnlineHub (ОнлайнХъб);
б) Отказ на Абоната, извършен лично на адреса за кореспонденция на Доставчика в седемдневен срок от извършване на регистрацията или заплащането на съответната платена услуга. В този случай прекратяването има обратно действие.
(2) Доставчикът има право едностранно да прекрати договора с Абоната в случай на неизпълнение на задължения  на последния по настоящия договор.
(3) Доставчикът има право едностранно, без предизвестие, да прекрати договора с Абоната в случаите на неизпълнение на задълженията му по чл.12 (4), чл.12 (5) и чл.13 (1).
(4) Доставчикът има право едностранно, без предизвестие, да прекрати договора с Абоната в случаите на нарушаване на задълженията му по чл.14.
Чл. 22. Доставчикът си запазва правото да изтрива материалите на Абоната, разположени на сървър на Доставчика, когато абонаментния период е изтекъл и Абоната не го е подновил в 7 /седем/ дневен срок.


Разваляне на договора

Чл. 23. Извън посочените по-горе в настоящите Условия за ползване и Общи условия случаи, всяка от страните може да ги развали с отправяне на тридневно предизвестие до другата страна, в случай на виновно неизпълнение на нейните  задължения по тях.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработване на информация за Абонат и Потребител

Чл.24. (1) Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Абоната, станала му известна по повод на предоставяне на услугата - предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) В регистрационната форма, попълвана от Абоната при сключване на договора, Доставчикът ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване и Общи условия Абонатът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл.25. (1) Доставчикът събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Абоната, да предложи информация и услуги, които биха заинтригували Абоната, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Абоната във връзка с търсените услуги.

Разкриване на информацията

Чл.26. (1) Доставчикът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична или търговска информация за Абоната и Потребител или за ползването на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Абоната при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури или други посочени в закона случаи.

Право на достъп

Чл. 27. (1) Потребителят има право чрез използване на потребителското си име и парола на достъп до събраната за него при регистрацията информация, съхранявана в клиентския му профил. Той има право да нанася корекции в тази информация при спазване на изискванията на чл. 7 от настоящите Условия за ползване и Общи условия или чрез изпращане от Потребител-Отговорник на Домейн имейл с коректните данни до Доставчика.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 28 (1) Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване и Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка,  съобщение по факс,  електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
(2) С приемане на настоящите Условия за ползване и Общи условия и  сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, (информационната система, която управлява посочената от страните електронна пощенска кутия), без за това да е необходимо потвърждаване на получаването. Когато Доставчикът е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в IMAP сървърите на Доставчика. Когато Абоната е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния, адресиращ кутията домейн.
(3) В случай че Абоната е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с  изпращането му от Доставчика, дори ако не е било получено.

Недействителност

Чл. 29. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване и Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право. Решаване на спорове

Чл. 30 (1) За всички неуредени от настоящите Условия за ползване и Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящите Условия за ползване и Общи условия между страните или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване ще бъдат решавани чрез Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
 

Меню